Settling the West – Looking Westward

Thuần hóa miền Viễn Tây  1. Phần dẫn nhập: Dõi về miền Tây Ở phía nam rặng Rocky, mùa xuân đến rất chậm nhưng vào khoảng giữa tháng Năm năm 1862, những tán cây trăn, những nhành liễu rũ tại Thung Lũng Deer Lodge ở Vùng Washington đã rung rinh lộc biếc, còn các con suối … More Settling the West – Looking Westward