Grave Mercy – Author’s Note about The Mythology of The Nine

Vết Thù –Ghi Chú của Tác Giả về 9 Vị Thần Cổ Đại Dù 9 Vị Thần Cổ Đại xứ Brittany là sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng họ đều được xây dựng theo một số hình mẫu lịch sử, địa lý và thần học cổ đại, thế nên tôi nghĩ nên chia sẻ một … More Grave Mercy – Author’s Note about The Mythology of The Nine